Visie Spanbeton

De volgende ontwikkelingen in de maatschappij, de bouwsector in het algemeen en de directe markt van Spanbeton zijn van belang voor de positionering van Spanbeton.

Mobiliteit is prioriteit
Bereikbaarheid is en blijft voor de Nederlandse economie van doorslaggevend belang. Logistiek is één van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse welvaart en de kwaliteit van de infrastructuur is hierin essentieel. Dit zal er toe leiden dat ondanks de crisis investeringen in die infrastructuur nodig zullen blijven om de bereikbaarheid van havens, vliegvelden, industrieterreinen en woonkernen te garanderen. Dit neemt niet weg dat de beschikbaarheid van financiële middelen onder druk staat en gezocht zal worden naar goedkopere oplossingen en alternatieve financieringsvormen.

Kennis is key
De aannemers schuiven op in de bouwkolom. Dat proces is al jaren gaande en gaat door. Leveranciers moeten meeschuiven om het ontstane gat aan kennis en kunde te vullen en worden steeds meer ketenpartners. Als kennispartner kunnen leveranciers eerder aanschuiven in het ontwerpproces en hiermee medebepalend zijn voor bijvoorbeeld minder uitvoeringsrisico’s of eenvoudig en snel te bouwen concepten.

Minder hinder
Projecten moeten in steeds minder tijd worden gerealiseerd als gevolg van nieuwe financieringsmethoden en de urgentie voor het oplossen van knelpunten. Bouwsnelheid, verkeershinder en veiligheid zijn hierbij in toenemende mate van doorslaggevend belang. Prefab bouwen geeft antwoord op al deze uitdagingen.

Spanbeton wil de logische partner zijn voor de beantwoording van bovenstaande uitdagingen door kennis te blijven ontwikkelen en steeds met nieuwe oplossingen te komen.